خدا هدایتتان کند!   

خدا هدایتتان کند!

  • یه جور خاطرات حج-۲

یک افغانی فروشنده، شاه را تبلیغ می کرد و با جدیت تمام می خواست به من ثابت کند که خطا کردیم با شاه درافتادیم! او استدلال هایش بر اساس درآمدهای ما و قیمت اجناس بود که چگونه در عربستان تورم مهار شده ولی ارز در ایران سقوط کرده و تورم غوغا می کند.

جوابی نداشتم. با این وصف گفتم که ما همه این دردسر ها را به خاطر آن می پذیریم که احساس میکنیم اسیر آمریکا نیستیم. با نفرت تمام در جوابم گفت: خدا هدایتتان کند!

من به این نتیجه رسیدم که در شرایط کنونی کشورمان، اعزام حجاج برای عٌمره های مستحبی جایز نیست. بی حساب چانه می زنند و در نتیجه همه می فهمند که پول کافی همراه ندارند. خب، این برای ملت ایران موجب خفت و بی حرمتی است. نباید اجازه داد که عرب کار را به جائی برساند که به مردم ما با چشم حقارت بنگرد.

لینک
پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - قرار شبانه