پیام محمد چه شد   

بعثت محمّد، چه شد..؟!

 

·   خاطرات حج 47

حرمی در خدمت طاغوت: به حرم می اندیشم حرمی که در هاله ای از قدس در خدمت طاغوت و تحت سیطره شیطانی قدرت غرب است. قدرتی که تا داخل حرم و اعمال دینی مردم هم نفوذ کرده است.  با نشانه هایی در ظاهر کار، از قبیل سنگها و موزائیکهای ایتالیایی و لوسترها و توالتهای فرهنگی حتی در مکه و مدینه! معنی توالت فرهنگی را در حریم حرم نفهمیدم! کافر که نمی آید و نه مجاز است که بیاید. اگر هتل های جده و ریاض بود باز هم توجیه داشت. بازار پر از ...

زرق و برق دجالی: بازار پر از اجناس غربی، ژاپنی، چینی و غیره. کمی آن طرفتر، حاکمیت غرق در تجمل و تشریفات و ابتذال. بازار سرمایه داری، عیّاشی در رواج کامل. از پیام اسلام برای رهایی همه انسانها اثری و خبری نیست. مشتی آیین بی روح، آن هم برای چند روز در همه عمر! و بقیّه لحظه لحظه در کام مادیّت فرو رفتن است و تسلیم زرقو برق دجالی شدن! لحظه ای درنگ...

هنوز وقت به پایان نیامده: لحظه ای درنگ می کنم! از خود می پرسم که بعثت محمد چه شد؟ از آن «رحمت برای عالمیان» به دنیا و آخرت جهانیان چه رسید؟ لحظه ای به دنیایی می اندیشیم که اقلیتی در آن مالک اکثریّت امکانات مردم اند و اکثریتی از مردم نه حساب دنیاشان روشن است و طبعا نه حساب آخرتشان! امّا باید امیدوار بود که هنوز وقت به پایان نیامده است.

 

لینک
جمعه ۱٧ آبان ،۱۳۸٧ - قرار شبانه