خدا کریم است..!   

خدا کریم است..!

  • خاطرات حج – 45

برای رشته تسبیحم که در مدینه پاره شده بود(+)، مدینه و مکه را زیرپا گذاشتم و نخ پیدا نکردم! در حالی که بازار و خیابان جا به جا پر از تسبیح های رنگارنگ است. قالباً هم از مصنوعات کشورهای غیر مسلمان. این عربها را ببین که دیگر حتی زحمت به نخ کشیدن تسیبح را هم به خود نمی دهند!

شرطه ها در امر و نهی خیلی جدّی هستند. سعودی ها از شرطه حساب می برند. عین اروپایی ها. مغازه ها را از ترس شرطه به موقع می بندند. کسانی که کمی تأخیر کنند پلیس ندا می دهد که یا الله! یا الله!، از چانه زدن با شرطه خبری نیست. بر خلاف ما. اگر ما بودیم که می گفتیم : سرکار حالا یک دور بزن خدا کریم است!

 

لینک
پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧ - قرار شبانه