ایران باستان   

 

ایران باستان...

        ·     خاطرات حج – 41

 

به دیدار کوه حرا رفتیم، نگاهی از دامنه به آن بالا داشتم و نتواستم به بالای کوه بروم. راستی اسم حرا و نور را از کی به این کوه داده اند؟ بعد از اسلام؟ یا پیش از اسلام؟

اگر بعد از اسلام باشد دلیل نامگذاری به "نور" روشن است اما "حرا" یعنی چه؟ اگر از پیش این نام را داشته است، دلیلش چیست؟

بعدها فهمیدم که در منابع دینی ایرانیان به قله کوههایی که مرکز فرود آمدن سروش و الهام غیبی بر بندگان بود، "حرا" می گفتند. عنوانی که بعید نیست از عناوین ایران باستان باشد. هم چنین عنوان نور.

به شعب ابی طالب رفتیم. زیارت نامه ای برای عبدمناف و عبدالمطلب خواندیم. حتما از باب کفش کهنه در بیابان! بدون توجه به اثار منفی این قضیه. ظاهرا تبلیغات سعودیها علیه ما حساب و کتاب بیشتری دارد و به این جزئیات اهمیت نمی دهند! به هر حال درباره ما کار کرده اند. نفرتی که در افراد مختلف مشاهده می شد دلیل این کار بود!

 

لینک
دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٧ - قرار شبانه