خبری هم از مکه   

زیارت نامه برای عبدمناف..!

 

        ·     خاطرات حج – 40

 

در مکه جای بقیع خالی است. نه قبری داریم که زیارت نامه بخوانیم و نه مظلومی که به حالش گریه کنیم. ایرانیان در اینجا با سنیان یک رنگ می شوند!

از ساده لوحی نقل می کنند که از ایران و از طریق عراق به مکه و مدینه رفته و بازگشته بود. چون از سفر زیارتی خود داد سخن می داد، گفت: در کربلا قبر امام حسین را بوسیدم، در نجف مزار حضرت علی "علیه السلام" را زیارت کردم، همچنین در سامرا و کاظمین و مدینه از بارگاه و مزار بزرگان دین، تعدادی را شمرده بود و ادامه داده بود که، سرانجام به مکه رسیدیم  و در مکه هم... امّا جایی به نظرش نرسیده بود. ولی به خاطر آنکه خبری هم از مکه داده باشد، گفته بود که، در مکه هم قبر خدا را زیارت کردم!

 گویا چندین پیامبر در حجر اسماعیل دفن شده اند. هم چنین در مقام ابراهیم، اما فعلا اسم و رسمی از انان در میان نیست. چه دردسرتان بدهم، سرانجام کارمان به آنجا کشید که از ناچاری برای عبدمناف و عبدالمطلب زیارت نامه خواندیم! اینان که سنیان و مخصوصا سعودیان مشکرشان می دانند، ولی متوجه زیارت نامه های ما نمی شوند، زیرا محل دفن آنها در جای پرتی بود. در گورستان دوران جاهلیت، که مسلمانان زیاد با آنجا کار ندارند.

لینک
سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧ - قرار شبانه