عرب را کار به کجا رسیده است!   

 

عرب را کار به کجا رسیده است!

  •         یه جور خاطرات حج -33  

نماز ظهر، نماز وداع ما از مسجد النبی بود. نخست وزیر مالزی هم به نماز آمده بود. افراد گارد محافظ را در مسجد النبی هم از در ورودی تا پیرامون نخست وزیر که در نزدیکی محراب نبوی نماز می خواند، چیده بودند؛ با تنفگهای آماده شلیک. محل دو صف از نمازگزاران را برای عبور این مقام رسمی خالی کرده اند که نمازش را خواند و رفت. به هنگام رفتن او اگر به عقب نگاه می کردی ممانعت می کردند. انگار نه انگار که در مسجدیم آن هم مسجد النبی (صلی الله علیه و آله وسلم).

رفتار نظامیان، حتی خدام مسجد، بسیار وحشیانه، آمرانه، جاهلانه و غرورآمیز است. انگار همه کسانی که به این جا آمده اند، برده و نوکر آنانند. اینجاست که باید گفت: قربان خدا بروم! ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را کار به کجا رسیده است! 

لینک
دوشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - قرار شبانه