تا فلسطینیان چنین حامیانی داشته باشند...   

 

تا فلسطینیان چنین حامیانی داشته باشند...

 

·         یه جور خاطرات حج - 29   

 

در خطبه دوم از آنجا که در بحث معراج، مسجد الحرام و مسجدالأقصی را مطرح کرده بود، کمی گریز به سیاست زد. با این مضمون که مسجد ها ملک خدایند و اختیارشان در دست خداوند است، خداوند مسجدالأقصی را که در دست کفار بود، از آنان گرفت و به مسلمانان داد.

این مسجد در حقیقت با همین نماز خواندن پیامبر در جریان معراج فتح شد. اگرچه در ظاهر فتح نشده بود، ولی چون مسلمانان گناه کردند، خداوند هم برای تنبیه آنان این مسجد را که با نماز پیامبر فتح شده بود، دوباره تسلیم کفار کرد! اما سرانجام مساجد مال مسلمین خواهد بود، در اینجا آیه شریفه فی بیوت اذن الله... را تلاوت کرد.

سپس بر این نکته تأکید ورزید که تصرف مسجدالأقصی، جز با نماز ممکن نیست. و لذا مردم را به نماز گزاردن و رعایت اوقات نماز توصیه کرد.

او می گفت: بیت المقدس را پیامبر و عمر هر دو با نماز فتح کردند. ما هم سرانجام آن جا را با نماز فتح خواهیم کرد. سلاح جنگ بی فایده و بی مبنا است.حتی عمر هم ظاهراً می جنگکید. او مسجدالأقصی را با نماز فتح کرد نه سلاح. در اینجا با قرائت آیاتی، خطبه به پایان رسید و نماز آغاز شد.

بدیهی است که تا فلسطینیان چنین حامیانی داشته باشند، با این نظریه پردازیهای عجیب و غریب، حقا که همانند وضعیت امروزِ غزه، سرنوشتی جز آوارگی و گرفتاری دارند نخواهند داشت.

لینک
یکشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٦ - قرار شبانه