... کلام الهی از هر کلام دیگری حتّی کلام پیامبر و امام بهتر و برتر است!   

 

... کلام الهی از هر کلام دیگری حتّی کلام پیامبر و امام بهتر و برتر است!

 

 ·  یه جور خاطرات حج – 24 

 

به مسجد النبی بازگشتیم. نزدیک ظهر بود و عده ای در اطراف بقیع همچنان مشغول زیارت نامه خواندن بودند. بقیع را با عجله دور زدم. انگار از بقیع سیر نمی شوم. عصر باز هم به بقیع رفتم. درها باز بودند. داخل بقیع همه از هم می پرسیدند که اینجا قبر چه کسی است؟ پاکستانی از ایرانی، ایرانی از افغانی، عرب از غیر عرب! لااقل یک تابلو هم کنار قبرها ننوشته اند. من برای سومین بار بود که به بقیع می رفتم و جز چند مورد بقیه قبرها از یادم رفته بود. مگر نصب یک تابلو با کلمه ای از قبیل «بنات النبی» و عائشه و ... و... شرک است؟ خوب افراط و تفریط یعنی همین! نه آنقدر شور که حتی نصب یک تابلو، دست به ضریح زدن و سلام دادن را کفر و شرک بدانیم و نه این قدر بی نمک که در مساجد و مزارها، در مقابل یک قرآن، چندین کتاب دعا و مفاتیح بگذاریم و کسی هم نگوید که برای تقرب به حق نیز، کلام الهی از هر کلام دیگری حتّی کلام پیامبر و امام بهتر و برتر است! کدام مسافر ده روزه ای در مشهد دو جزء قرآن می خواند؟ در حالی که باید بخواند. قبلاً هم در این باره نوشته بودم(+)

.

لینک
پنجشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٦ - قرار شبانه