زیاد جدی نمی گیریم...

·         یه جور خاطرات حج -۲۲

در مدینه گربه زیاد دیده می شد و به یاد ابوهریره(1) می افتم. آن صحابی جلیل القدر که درباره اش سخن بسیار است. از جلوی بعضی ها که در حال نمازند رد می شودم، در همان حال نماز هم دست پیش می آورند و با تندی مانع می شوند. البته عبور از جلو نمازگزار در همه مذاهب درست نیست. در مذهب شیعه هم این نکته را مطرح کرده اند، اما ما زیاد جدی نمی گیریم. در این گونه مسافرتها باید به زوار تذکر داد که این گونه مسائل را رعایت کنند.

 ---------------------------------

1. در زبان عربی «هرّه» یعنی گربه. و «هریره» یعنی گربه کوچک. این صحابی به خاطر علاقه اش به گربه ای صاحب این کنیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک
چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦ - قرار شبانه