نفت ما اگر تمام شود...   

نفت ما اگر تمام شود...

 

·            یه جور خاطرات حج –21  

در مکه عرب ها با چشم محبت به ما نمی نگرند. حتی افغانیهای مقیم آنجا هم تحت تاثیر تبلیغات عربها، نسبت به ما بدبین شده اند. یک افغانی فروشنده که شکسته بسته فارسی می دانست می گفت:شما دستمزدهایتان با نرخ اجناستان متعادل نیست. و می گفت: نفت ما اگر تمام شود حرم داریم، شما برای آینده چه فکری دارید؟

 البته حق می گفت. این حرم برای این قوم مخصوصاْ این افغانی عرب شده، هدیه ای بزرگ است. چنانکه نفت آنجا هم هدیه ای است برای آمریکا و غرب که توانسته اند در عین توکل1 زانوی شتر را ببندند!

 

----------------------------------

1.بر همه دلارهای آمریکا این شعر ثبت است که:«ما بر خدا توکل کرده ایم.»

 

 

لینک
جمعه ۳٠ آذر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه