صدمه بزرگِ اقدام صفویان‌؛ به فرهنگ و تمدن اسلام   

صدمه بزرگِ صفویان‌؛ به فرهنگ و تمدن اسلام

  • یه جور خاطرات حج - ۲۰

و به نظرم اقدام صفویان برای تأسیس مذهب تشیع در ایران، از آن جهت که عملاً ایران را از جامعه اسلامی جدا کرد، صدمه بزرگی به فرهنگ و تمدن اسلامی زد. برای اینکه عملاً جامعه اسلامی امکان دستیابی به امثال فارابی و ابن سینا را از دست داد.

 

 

لینک
دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه