اگر ایرانیان به اسلام نمی گرویدند ...   

اگر ایرانیان به اسلام نمی گرویدند ...

 

  • یه جور خاطرات حج - ۱۹

به مسجد قبلتین رفتیم. مسجدی که پیامبر خدا به هنگام نماز در آنجا به فرمان الهی قبله اش را از بیت المقدس به بیت الحرام الحرام تغییر داده بود. دو رکعت نماز خواندیم، به نظر من اینکه قبله مان از یهود جدا شده است جای خوشحالی است! اگرچه مکه مرکز مشرکان بود، اما بهر حال قوم یهود هم قوم عجیبی هستند، با سوابق وحشتناکی از گمراهی و خیانتهایی که تاریخ بشریت را سیاه کرده است.

سوابق وحشتناک یهود تاریخ بشریت را سیاه کرده است.

اگرچه این عربها هم مشکل دارند. مخصوصاً اعراب حجاز. تنک مغزی و دوری از تفکرشان غوغا می کند! شاید بعثت پیامبر خدا در میان این قوم بی فرهنگ همچون امیّت خودش و دیگر ویژگیهای عصر جاهلیت، بر جنبه اعجازی نبوّت می افزود. یعنی بعثت یک یتیم درس نخوانده، در یک جاهلیت عمیق فرهنگی، و در میان قومی بیگانه از تفکر، آیا معجزه نیست؟ اکنون که قرن بیست و یکم است، آنان هنوز، در همان حال و هوای جاهلّیت خویش اند. تنها با لعابی از تمدن و صنعت قرن بیست و یک. آن هم تا آنجا که بتوان با پول نفت خریداری کرد. از قدیم هم به خشک مغزی و بی ذوقی معروف بودند. من نمی دانم که اگر اقوام و ملل دیگر مانند ایرانیان و مصریان به اسلام نمی گرویدند سرنوشت اسلام با این قوم به کجا میکشید. خدمات غیر عربها مخصوصاً ایرانیان به تمدن اسلام بر هر محققی روشن است. برای نمونه می توان به مقدمه ابن خلدون مراجعه کرد و باب مفصلی در این باره دید. و شاید تهدید1 خدا این حجازیان را به جابه جا کردن آنان با قوم دیگر و نیز اشاره اش به پیوستن قومی دیگر به مسلمانان2، موید همین معنی باشد که خداوند کریم هم می دانست که به این قوم چندان امیدی نیست.

-----------------------------------------

1- سوره مائده. آیه 54: «ای مؤمنان اگر کسی از شما از دین بازگردد، خداوند بزودی قومی را به این دین در می آورد که دوستشان دارد و آنان نیز او را دوست می دارند.»

2- سوره جمعه. آیه 3: «و دیگر مسلمانانی که به این مؤمنان می پیوندند.»

 

لینک
سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦ - قرار شبانه