کسی را جز مهدی موعود، یارای مبارزه شان نیست!   

... کسی را جز مهدی موعود، یارای مبارزه شان نیست.

 

  • یه جور خاطرات حج - 1۶

عصر به کنار بقیع رفتم با مردی روبرو شدم که می گفت اهل تبریزم و کمی شوریده به نظر می رسید. او با صدای بلند علی، علی و حیدر، حیدر می گفت و شعار می داد: علی واحد، اشهدا ان علیاً ولی الله. و نیز آیات غدیر را بلند بلند می خواند: یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک... الیوم اکمت لکم دینکم. گفتم نمی ترسی؟ گفت: نه! در مسجد النبی هم شعار می دهم. بگذار مرا بکشند. اینها جاهلند و متعصب و کسی را جز مهدی موعود، یارای مبارزه شان نیست.

.

حضرت مهدی (عج)

.با این گفت و گو به نزدیکی مسجد النبی رسیدیم که شروع به شعار دادن کرد و من از او جدا شدم. ترسیدم!

 

لینک
پنجشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٦ - قرار شبانه