نمی توانیم خودمان باشیم!   

نمی توانیم خودمان باشیم!

  • یه جور خاطرات حج - 15

توالتهای مسافرخانه فرنگی است. جالب توجه اینکه فقط توالت فرهنگی دارند! ما خودمان در ایران بعضی جاها هر دو نوعش را داریم. این کار در ریاض و جده هم قابل قبول است که هم مسافر خارجی دارند و هم داخلی فرهنگی مآب. امّا در حرمین شریفین که اوّلاً ورود کفار به آن جاها ممنوع است و ثانیاً حاجی ها لاقل برای این ده - پانزده روز، می توانند فرهنگی مآب نباشند! چه معنی دارد؟ جز اینکه ما نمی توانیم خودمان باشیم! نه تنها در نفت و بازارمان، حتی در توالت رفتنمان هم!

 

لینک
دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦ - قرار شبانه