اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!   

اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!

  • یه جور خاطرات حج - 12

از اینکه نماز را بدون مهر خواندیم، یکی از روحانیان بسیار ناراحت بود. به او گفتم که سجده به حالت بدن مربوط است نه به جایی که پیشانی بر آن می نهی. عیناً  مانند رکوع که یک حالت جسمانی است.

وحدت شیعه و سنی

از اظهار نظر من غیر روحانی خوشش نیامد. با طعن و نیشخند به من گفت: اگر رساله بنویسی از تو تقلید می کنم!

لینک
یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦ - قرار شبانه