لا صلوة الا بفاتحة الکتاب   

لا صلوة الا بفاتحة الکتاب

  • یه جور خاطرات حج - 10

به نظرم مواردی هست که باید به زوار ایرانی آموزش داد :

قسمت اول

  • عبور نکردن از جلوی کسی که مشغول نماز است. چون این کار را بعضی از مذاهب حرام می دانند و نمازگزاران از این جهت سخت آزرده می شوند. و لذا گاه می بینید که در عین اشتغال به نماز، دست پیش می آورند و تعرض می کنند.

  • گزاردن دو رکعت نافله مستحب قبل از هر نماز که آن را با نماز اصلی اشتباه نکنند.

  • توقف نسبتاً زیاد بعد از رکوع ها و بعداً به سجده رفتن. بر خلاف رسم ما که با عجله از رکوع سر بلند کرده و به سجده می رویم.

  • قرائت حمد در رکعت های سوم و چهارم، به خاطر هماهنگ شدن با همه مسلمانان. و نیز به خاطر دفع بدبینی آنان به نماز ما؛ برای اینکه آنان معتقدند که در هر رکعت نماز باید فاتحه خواند والا نماز درست نیست. (لا صلوة الا بفاتحة الکتاب).

  • صرف نظر کردن از تکبیرهای سه گانه بعد از سلام نماز، همراه با بلند کردن دستها. زیرا که اینها از نظر مذهب ما هم جزء نماز نبوده و فقط بعنوان تعقیبات انجام می پذیرد. در حالی که در عربستان این موضوع را خیلی بد تبلیغ کرده اند و یکی از ایرادهای شیعه می شمارند.

  • لینک
    پنجشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٦ - قرار شبانه